Anatomia Collection: anatomical plates 1522-1867

Brachial plexus

Return to Book View